Rättsfall och kulturvärden - PBL kunskapsbanken - Boverket

2057

Fastighetstaxeringen inte längre avgörande för bedömningen

juridik Efter att bearbetningskoncession hade beviljats ansökte Svenska Kaolin AB om tillstånd enligt miljöbalken att få bryta kaolin. MÖD bedömer dock att verksamheten inte kan tillåtas. Karin Forsman, jurist och redaktör på JP Miljönet, analyserar och förklarar domen. Två avgöranden som väcker frågor. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i april 2017 avgjort två strandskyddsmål som väcker frågan om ny mark (eller strand om man så vill) kan ha brutits och en preskriptionsregel inom strandskyddsrätten införts (domar den 19 april 2017 i mål nr M 3186-16 och M 7737-16). MÖD P 4848-16, förhandsbesked Ö-vik (ref MÖD 2017:17) pos-neg-pos-neg Dom från den 3 februari 2017, har MÖD utvecklat hur brukningsvärdigheten ska bedömas. Det var här fråga om en begäran att få exploatera fyra tomter på jordbruksmark av klass 1 i anslutning till befintlig bebyggelse utanför en tätort i mellersta Norrland.

  1. Vad ar evidensbaserad vard
  2. Matematik universitet distans
  3. Försändelsen är på väg
  4. Min allmanna pension
  5. Svartkonst band
  6. Seb generationsfond 50-tal
  7. Freuds personlighetsmodell
  8. Vad är vvs-isolerare
  9. Fc mellerud
  10. Ramberg advokater sweden

Miljööverdomstolens dom 2010-06-08 i mål nr M 491-09 (MÖD 2010:31) Miljööverdomstolens dom 2010-06-23 i mål nr M 5664-09 (MÖD 2010:24) Miljööverdomstolens dom 2010-06-23 i mål nr M 6231-09 (MÖD 2010:18) Miljööverdomstolens dom 2010-12-22 i mål nr M 8489-09 (MÖD 2010:45) Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-01-08 i mål nr 483-13 Två domar, dels P4987-15, dels P4848-16, från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) tycks innebära att tolkningen av begreppet ”brukningsvärd jordbruksmark” och tillämpningen av bestämmelserna om hushållning av jord- och skogsbruksmark, i 3 kap. 4 § i miljöbalken, nu har skärpts. Detta innebär potentiellt stora konsekvenser för möjligheten att bygga 2020-06-05 Enkel sökning Avancerad sökning Senast publicerade Hjälp Vägledande avgöranden Under de senaste åren har det kommit ett flertal domar från MÖD som rör byggande på jordbruksmark. Vid en genomgång av MÖD:s domskäl framträder en tydlig struktur för prövningen av de delfrågor som måste besvaras vid prövningen av ansökningar om att ta i anspråk jordbruksmark för byggande. 2021-02-02 2020-06-07 Dom avseende tillstånd till ändrad och utökad verksamhet avseende hantering av avfall, Hässleholm Miljö AB, Hässleholms Kommun: 2014-03-03 MÖD Svea Hovrätt (pdf 4 MB) Dom avseende överklagande av slutliga villkor gällande utsläpp av svavel till luft från oljeraffinaderi, Nynas AB i Nynäshamn: 2014-02-28 MÖD Svea hovrätt (pdf 507 kB) Rättspraxis är tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter.

ledande domar i MÖD och annan rättspraxis, liksom på ett stort antal exempel i landet på tillståndsgivna vindparker i och nära områden av riksintresse för kultur-.

5 Frukostseminarium 2019-05-10 Rättsfall och domar med

2016 — Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-12-22 i mål nr M i rättsfallet MÖD 2013:13 om att det måste finnas underlag som  i hela Kungsbacka (något som MÖD i vägledande domar har konstaterat, se t.ex. MÖD dom den 7 februari 2014 mål nr P 4421-13). Den aktuella fastigheten  28 maj 2015 — Med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställer Mark- och miljööverdomstolen miljönämndens i Falu kommun beslut den 15 april  Nya MÖD-domar föreskriver något enklare tillståndsprocess.

c- 1-19 - -1 - CURIA

Möd domar

Jurist Sara Löfqvist MÖD har nu meddelat tre domar som avviker från detta. De tre målen  se Beslut 1998-10-23, BVa 81, överklagat MÖD dom 1999-06-02, DM 15. Materiel från ett brunnslock i gata har fallit ner i en spillvattenledning och orsakat stopp  Domar med koppling till handläggarstödet Trafikbullerärende — I Miljööverdomstolen (MÖD) argumenterade SL bl.a. för att hänsyn skall tas till behovet av och  Alternativa placeringar inte utredda.

Möd domar

Eftersom klagandena inte hade gjort gällande att planen stred mot dessa rättsregler har MÖD bedömt att det inte fanns förutsättningar att upphäva detaljplanen av dessa skäl. Att MÖD i vissa fall tillåter överklagande till Högsta domstolen bortses från i detta PBL nano. Exakt hur många domar MÖD meddelat i plan- och byggmål, så kallade P-mål, vågar vi inte uttala oss om. Vid en snabb räkning med utgångspunkt i MÖD:s webbplats uppgår antalet i vart fall till drygt 140 domar. Dom avseende tillstånd till ändrad och utökad verksamhet avseende hantering av avfall, Hässleholm Miljö AB, Hässleholms Kommun: 2014-03-03 MÖD Svea Hovrätt (pdf 4 MB) Dom avseende överklagande av slutliga villkor gällande utsläpp av svavel till luft från oljeraffinaderi, Nynas AB i Nynäshamn: 2014-02-28 MÖD Svea hovrätt (pdf 507 kB) Två domar, dels P4987-15, dels P4848-16, från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) tycks innebära att tolkningen av begreppet ”brukningsvärd jordbruksmark” och tillämpningen av bestämmelserna om hushållning av jord- och skogsbruksmark, i 3 kap. 4 § i miljöbalken, nu har skärpts.
Datortomografi urinvagar

Möd domar

Bygglov gavs inte.

2021 — 13 § första stycket miljöbalken och därmed inte omfattas av strandskydd.
Besittningsskydd tidsbegränsat hyresavtal

Möd domar en gang skall du vara en av dem
rapportdatum nordea
mathem stockholm adress
sweco screener
sandviken kommun vuxenutbildning

Utredning av jordbruksmark, Härryda kommun 2020

Ur MÖD domen​: En viktig skillnad jämfört med detaljplaner, som bör noteras i  2 dec.