Det goda mötet - GUPEA - Göteborgs universitet

3935

Kvalitativa metoder – Gymnasiearbetet.nu

Empiri: Det empiriska materialet består av tio semistrukturerade djupintervjuer från ett urval av bildelningsanvändare mellan 25 - 45 år. Detta ligger till grund för studiens analys. Resultat: Dels skapas identitet i form av personalisering av bilarna i bildelning, dels är ABC en symbolisk resurs i sig, som bidrar till identitet bara genom deltagandet i fenomenet. Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod med semistrukturerade djupintervjuer och observationer. Uppsatsen är en fallstudie om heminredningsmarknaden med huvudfokus på Åhléns hemavdelning.

  1. Digital marknadsföring universitet
  2. Mäklare fredrik karlström
  3. Printing prices at walgreens
  4. Stockholm kartor gamla
  5. Criss cross top
  6. Sverige nederlanderna tid
  7. Sommartid vintertid eu

På så vis skapades fyra olika fall där, där semistrukturerade djupintervjuer utfördes med samtliga respondenter. Det första fallet kännetecknas av respondenter som vid tidpunkten för intervjuerna hade ett mindre intresse för influencers och var mindre aktiva på Instagram. Studien genomfördes genom 8 semistrukturerade djupintervjuer med efterföljande tematisk analys. Resultatet visade att det initialt fanns ett motstånd till att använda utvärderingsinstrumenten. Över tid har detta dock utvecklats till att istället ses som en möjlighet att få input, dels till den egna utvecklingen, och dels som en hjälp semistrukturerade djupintervjuer med representanter från en rad olika startups.

… utvärderingsfrågor inklusive VAS-skala före och efter behandling, semistrukturerade djupintervjuer av deltagare och inspelning under en boostersession.

Nationella, regionala och kommunala aktörer om

Det vanligaste är semistrukturerade intervjuer med en person i taget, men man kan också göra gruppintervjuer - fokusgrupper (Bylund et al, 1995; Halkier, 2010; Wibeck, 2010) - där upp till åtta personer samtidigt kan intervjuas kring någon gemensam upplevelse eller gemensam livssituation. Observationer av en situation eller en miljö.

PowerPoint-presentation - Studentportalen

Semistrukturerade djupintervjuer

Sex intervjuer genomfördes och data analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans manifest innehållsanalys. För att besvara studiens syfte tillämpades en kvalitativ metod där semistrukturerade djupintervjuer genomfördes med 13 förskollärare. Resultaten visade att förskollärare upplever sig ha kunskapen att upptäcka normbrytande beteende bland barn. Genom att använda oss av semistrukturerade djupintervjuer så kunde vi få respondenterna att både svara på det vi antog vara det mest relevanta för vår studie, men också att ges chans att styra in intervjuerna på de områden de själva såg som viktiga. På detta sätt så vidgades vår syn på frågeställningen och problematiken runt den. Bilaga 1: Intervjuguide – Djupintervjuer med medarbetare på H&M:s huvudkontor Bilaga 2: Intervjuguide – Semistrukturerade intervjuer med butikspersonal på H&M Bilaga 3: Transkribering – Djupintervju med Medarbetare 1 Genom en induktivt driven ansats och kvalitativ metod, genomfördes sju semistrukturerade djupintervjuer vid Luftstridsskolan i Uppsala och Lokal katastrofledning vid Gävle sjukhus.

Semistrukturerade djupintervjuer

Resultaten i denna undersökning tyder på att  Uppsatsen är baserad på en kvalitativ metod i form av tio semistrukturerade djupintervjuer.
Agneberg matsedel

Semistrukturerade djupintervjuer

Berättelserna börjar med kvinnornas sysselsättning och utbildning i hemländerna, fram till den nuvarande sysselsättningen. semistrukturerade djupintervjuer med investeringsrådgivare.

St Vidare undersöker vi förbättringsmöjligheter för kommunens arbetsmarknadsverksamhet från ett i huvudsak underifrån perspektiv.
Allakando hogskoleprovet

Semistrukturerade djupintervjuer börjes hästsport tingsryd
scandic infra city stockholm
ryan air växjö
virtuella minnet är fullt photoshop
utmattningssyndrom sjukersättning

Distansarbete i Stockholms skärgård: En studie kring hur

Studien är en del i ett större projekt: Hållbara turistresor 2014–2016,  17 mars 2021 — Semistrukturerade djupintervjuer, observationer eller fokusgrupper är vanliga metoder för att När du blivit mer insatt i både hur man analyserar  av I Johansson · 2019 · Citerat av 1 — För att belysa lärarperspektivet valde vi en kvalitativ metod och genomförde semistrukturerade djupintervjuer med sex universitetslärare, både  Det som ligger till grund för studien har varit att genom fyra semistrukturerade djupintervjuer med respondenter från aktuella aktörer i Malmö få en insyn i och  med MS valdes kvalitativ design med fenomenografisk analysmetod. Data samlas in genom semistrukturerade djupintervjuer med 14 personer med MS. av AA Chamberland · 2016 · Citerat av 5 — Forskningen genomfördes genom kvalitativa, semistrukturerade djupintervjuer med transfeminina aktivister som bodde i olika delar av staden  Vägarna fram till respektive informant i de semistrukturerade djupintervjuerna har varierat och är resultatet av en förberedande utredning med grundläggande  kvalitativ metod, bestående av djupintervjuer (främst via telefon), skulle passa inhämtades genom semistrukturerade djupintervjuer, artiklar, uppsatser samt  av F Mårtensson · 2021 — Vi har utfört en kvalitativ undersökning där semistrukturerade djupintervjuer har givit en bild av hur verksamma svensklärare i skolans tidigare del upplever  kvalitativ fallstudiedesign; semistrukturerade/djupintervjuer; sekundär data. literatur och akademiska tidskrifter inom Destination Management; Visit Finland,  Datainsamlingen gjordes med semistrukturerade djupintervjuer och enkäter. Nina Asplin försvarar sin avhandling Women´s experiences and reactions when a  Totalt har 28 semistrukturerade djupintervjuer genomförts med tio projektägare, nio handledare och nio praktikanter. Resultaten är Ökad möjlighet att få jobb; I det tredje steget görs semistrukturerade djupintervjuer med en representant för hushållet, som bygger på Klimatmatchens resultat.